Kunnen methodieken voor innovatie die de creatieve industrie gebruikt, helpen om de materiaaltransitie te versnellen? Dat was het onderwerp van het onderzoek Van Award naar Impact.

Projectleider
Kaj Morel
Onderzoeksthema
Looptijd
Lopend

Deelnemers van dit project zijn

  • Sebastian Olma, lector Cultural and Creative Industries, Centre of Applied Research for Art, Design and Technology, Avans Hogeschool
  • Kaj Morel, lector Ondenkbare Marketing, Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, Avans Hogeschool
  • Rikst Westra, onderzoeker onderzoeker Centre of Applied Research for Art, Design and Technology, Avans Hogeschool

Aanleiding

Het doel van dit project is om te onderzoeken of wij samen met de praktijkpartners een prototype van collectieve innovatie kunnen ontwerpen dat wel werkt om onder andere de biobased transitie te versnellen. Dat is nodig omdat uit ons vorige onderzoek ‘Van Award naar Impact’ is gebleken dat de gewenste transitie naar een duurzame maatschappij niet louter aan de markt of marktdenken overgelaten kan worden. Bovendien belemmert het marktdenken ook een effectieve inzet van de creatieve industrie in deze transities.

Onderzoek

De term collectieve innovatie lijkt op het eerste gezicht niet nieuw. We kennen immers als begrippen als open innovatie, sociale innovatie, co-creatie, eco-systeem innovatie, en consortium innovatie. Al deze manieren van innovatie hebben met elkaar gemeen dat ze ontwikkeld zijn vanuit de dominante economische benadering van het neoliberalisme die in de kern gelooft dat innovatie altijd het beste via de markt kan plaatsvinden. En daarvan hebben we nu juist eerder vastgesteld dat het niet (goed) werkt.

Wij benaderen collectieve innovatie vanuit het perspectief van missiegedreven innovatie, een voorbeeld van een heterodox (=anders dan de dominante neoliberale) economisch paradigma dat is voorgesteld door de toonaangevende econome Mariana Mazzucato. Dat betekent dat collectieve innovatie geen kant en klare theorie is, maar meer een werkhypothese – innovatie moet collectiever maar hoe precies? – die wij in dit onderzoek willen concretiseren.

Resultaat

Tijdens vier zogenoemde Participatory Impact Pathways Analysis (PIPA) workshops bij verschillende partners testen we het door ons, op basis van onderzoek van literatuur en praktijkcases, ontwikkelde prototype voor collectieve innovatie en scherpen dit aan. Zo ontstaat een praktisch bruikbaar hulpmiddel waarmee allereerst bepaald kan worden in hoeverre een bepaalde (biobased) innovatie ook daadwerkelijk een collectieve innovatie is. Daarnaast stelt het prototype alle betrokken partijen in staat om de kans op succesvolle biobased innovaties te vergroten door daarvoor de optimale condities te creëren.