DMAIC als onderzoeksaanpak in bedrijfskunde-opleidingen

Onderzoek naar DMAIC als vorm van praktijkgericht onderzoek in de hbo-bedrijfskunde-opleidingen.

Projectleider
Rob van Kampen
Onderzoeksthema
Looptijd
Afgerond
Onderzoeksteam

Door een grote groep verbeterexperts uit het bedrijfsleven werd aangegeven dat er behoefte is aan kennis en vaardigheden met betrekking tot het gebruik van de DMAIC-aanpak bij hbo-afgestudeerden. DMAIC is een gestructureerde aanpak om daadwerkelijk problemen op te lossen.

Om de noodzaak en mogelijkheden van het gebruik van DMAIC als onderzoeksaanpak vast te stellen is via literatuurstudie onderzocht in welke mate DMAIC kan worden gezien als vorm van praktijkgericht onderzoek en in welke situatie DMAIC bruikbaar is. Tevens is, door bestudering van 25 scripties bekeken hoe DMAIC momenteel binnen Avans wordt gebruikt en welke lessen hieruit kunnen worden getrokken.

Uit het onderzoek blijkt dat DMAIC kan worden beschouwd als een uitgebreide versie van de regulatieve cyclus van van Strien. Het is vooral toepasbaar in situaties waar de oplossing van een probleem niet van tevoren bekend is, er ruimte is om de oplossing daadwerkelijk te implementeren, evalueren en borgen, terwijl sprake is van een redelijk stabiele niet-politieke omgeving. Wat betreft de huidige toepassingen ontstaat een beeld van een grote rijkdom aan verbetertools die worden gebruikt, maar ook dat sprake is van een aantal grote tekortkomingen. Voorbeelden hiervan zijn dat studenten niet leren een oplossing te implementeren, evalueren en borgen, dat probleemdefinities sterk kunnen worden verbeterd net als de logica die wordt gevolgd bij het oplossen van een probleem.

Vervolgonderzoek moet onder meer uitwijzen op welke wijze studenten in de beperkte tijd van bijvoorbeeld een stage een volledig DMAIC-project met voldoende diepgang kunnen uitvoeren.