Projecten

In ons Centre of Expertise werken lectoren, (docent-)onderzoekers, projectmanagers en andere teamleden iedere dag aan vernieuwend, experimenteel en actiegericht onderzoek, dat we gebruiken om verbinding te maken met de mensen en de wereld om ons heen. Hier lees je meer over onze projecten.

Filters

Goed Geld Verdienen

In het onderzoek Goed Geld Verdienen staat de volgende vraag centraal: Hoe creëren cooperaties and steward-owned bedrijven met een maatschappelijke purpose ecologische, sociale en participatieve (post-groei) waarde in Nederland?

Collectieve innovatie voor de biobased transitie

Uit voorgaand onderzoek ‘Van Award naar Impact’ bleek dat de gewenste transitie naar een duurzame maatschappij niet louter aan de markt of marktdenken overgelaten kan worden. Het doel van dit project is om te onderzoeken of wij samen met de praktijkpartners een prototype van collectieve innovatie kunnen ontwerpen dat wel werkt om onder andere de biobased transitie te versnellen.

Van Award naar Impact: Creatieve oplossingen voor de biobased transitie

Kunnen methodieken voor innovatie die de creatieve industrie gebruikt, helpen om de materiaaltransitie te versnellen? Dat was het onderwerp van het onderzoek Van Award naar Impact.

Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs

Het Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs zet zich in om het economisch onderwijs op de Nederlandse hogescholen minder eenzijdig te maken en te verrijken met onderwijs dat bijdraagt aan een ecologisch en sociaal volhoudbare economie.

Zorgvereenvoudigers

Ieder semester gaan zo’n 5 studenten (Technische) Bedrijfskunde zo’n 20 weken aan de slag in het ziekenhuis. Hun opdracht: prangende verbetervraagstukken binnen afdelingen ‘beetpakken’ om het zorgproces te vereenvoudigen en slimmer in te richten. Zo dragen de studenten bij aan de verlichting van de werkdruk en helpen ze (indirect) bij het aanpakken van personeelstekorten en het verhogen van patiënttevredenheid.

Een Mindset voor de Opkomst van een Cultuur van Brede Welvaart in Organisaties

Organisaties zijn zich bewust van de noodzaak transities te omarmen om een inclusieve een duurzame wereld te creeren. Wij geloven dat verandering alleen kan plaatsvinden als we de positie begrijpen die waarden innemen binnen individuen en de organisatie en de interactie daartussen. Voor organisaties die duurzaamheid in hun strategie willen verankeren, te beginnen met de ontwikkeling van een gedeelde, op waarden gebaseerde visie in hun waardenetwerk en verder uit te breiden om gezamenlijk acties en implementatietrajecten te definiëren.

Workshop Integrated reporting

Integrated Reporting is belangrijk omdat per 1 januari 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht wordt. Deze nieuwe Europese wet gaat gelden voor bedrijven die nu onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen. Vanaf 2025 komen daar de grote bedrijven die nu nog buiten de NFRD vallen bij. En vanaf 2026 ook de beursgenoteerde mkb-bedrijven.

Toekomstbestendig mkb met CSRD

In dit onderzoeksproject werken onderzoekers van het lectoraat Duurzame Finance en Accounting samen met studenten en verschillende organisaties met het doel om de CSRD voor de mkb-accountant en de klanten te versimpelen. We werken samen met onder andere mkb accountants, duurzaamheidsadviseurs, digitale aanbieders voor boekhoudoplossingen voor duurzaamheid, koepelorganisaties en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

Goede Groei: De toepassing van kennis uit de natuur op de groei van (kleine) groene merken

In dit onderzoek stonden we voor de vraag of het mogelijk is een methode te ontwikkelen om organisaties met positieve impact sneller te laten groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur.

Cursus Lean Green Belt voor medewerkers Avans

Wil je leren hoe je Lean Management toepast in de dagelijkse praktijk? Volg dan onze cursus Lean Green Belt voor docenten en medewerkers en behaal in korte tijd het Lean Green Belt certificaat. 

Model voor mindset brede welvaart

BWNO docent-onderzoeker Elena Lomeli Aguirre heeft een model ontwikkeld voor de mindset van brede welvaart, waar verandering begint met de mindset van het individu en zich uitbreidt naar het collectief
Studenten behalen Lean Green Belts

Lean Green Belt certificaat voor studenten

Vanuit het lectoraat Impactvolle Waardeketens bieden we studenten, in samenwerking met de stichting Lean Certification Platform, de mogelijkheid om het Lean Green Belt certificaat te behalen.

Planned Obsolescence

Zijn we nog in staat om alternatieven te bedenken voor de huidige, op het kapitalisme gebaseerde, manier van zaken doen? Deze vraag wordt onderzocht in een project waarin we ons buigen over de praktijk van ‘planned obsolescence’ ofwel 'geplande overbodigheid'
Workshop Integrated Reporting voor Amphia

Workshop Integrated Reporting

Op basis van onderzoek in de praktijk ontwikkelden we een workshop over integrated reporting, die financieel specialisten helpt zich voor te bereiden op de invoering van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Festival Van wie is de economie?

“De huidige economie schiet tekort door overmatige nadruk op groei en winst, ongeacht de middelen. Dat leidt tot aanzienlijke schade aan mens en milieu."Godelieve ziet het festival als een collectief experiment om de nieuwe economie uit te proberen en vorm te geven.

TINT West-Brabant

TINT West-Brabant is een samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, arbeidsmarktprofessionals en professionals van onderwijs-en kennisinstellingen, met als doel West-Brabanders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit met de hulp van technologie.
Filmposter Devil's avocado

The Devil’s Avocado

'The Devil's Avocado' is een korte speelfilm van Avans Hogeschool en PEERFILM. Deze film, met o.a. Jan Terlouw en Ilse Warringa, schetst een beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen. Welke keuzes kunnen (of moeten?) zij maken?
ELEC pictogram

ELEC 2023

De jaarlijkse internationale conferentie ELEC, die elk jaar in een andere Europese stad wordt georganiseerd, richt zich op kennisuitwisseling binnen en tussen onderwijs en bedrijfsleven over Lean-denken als management- en verbeterfilosofie.

Fair Jobs

Fair Jobs is een actieonderzoek naar de werking van de uitzendbranche als het gaat om het bemiddelen van arbeidsmigranten. Binnen het project wordt getest of het mogelijk is dit op een eerlijke manier te doen door de belangen van de uitzendkrachten centraal te stellen.

De Tussenruimte Act For Change

De Tussenruimte; een werkplaats waar studenten, docenten, onderzoekers, ondernemers en burgers in Breda samen kunnen ontwikkelen om zo transities in de regio naar brede welvaart en nieuw ondernemerschap mogelijk te maken. 

Exchange

Op basis van een overeenkomst worden goederen en diensten tegen geld geruild. Wat als deze gestandaardiseerde overeenkomsten wegvallen? Of we ergens komen waar een andere standaard geldt? Zijn er andere manieren van uitwisseling denkbaar en wat kunnen die ons brengen? Een onderzoek op het kruispunt van podiumkunst, wetenschappelijk onderzoek en ondernemen.

Economie die zorgt voor de bodem

Hoe kunnen boeren, burgers en bedrijven er samen voor zorgen dat alle landbouwgrond in Nederland weer regeneratief wordt? En welke bestaansmodellen maken dat mogelijk op de korte en lange termijn? 

Diggin 2 Serve

Het project Digging 2 Serve moet leiden tot inzichten in de toenemende digitalisering van dienstverlenende MKB-bedrijven en de manier waarop relatiemanagement vorm krijgt in een internationale setting. 

INTEGRES

Vijf opleidingsinstituten uit even veel landen werkten samen aan het ontwikkelen van open source lesmaterialen, waarmee de toekomstige generatie financiële experts de kennis en kunde vergaart om bedrijven en andere organisaties te ondersteunen bij het geïntegreerd verantwoorden over mensen, klimaat en milieu

Continu verbeteren in de dienstverlening

Met onderzoek bij twee organisaties voor langdurige ouderenzorg toetsen onderzoekers het eigen ontwikkelde model “Elementen van een continue verbeterende organisatie”. Daarmee willen ze ook bijdragen aan de verbetercultuur binnen deze organisaties

Future of Work

Stichting Future of Work is een hybride platform voor artistiek onderzoek en co-creatie onder het artistieke leiderschap van Olga Mink en Godelieve Spaas. Het brengt nieuwe samenwerkingsvormen en duurzame strategieën rondom werk en economie tot stand en stelt visies en verhalen voor om dialoog te stimuleren over de economie van morgen.

Smart Light Concepts

Bij het Europees gesubsidieerde project Smart Light Concepts (SLIC) zochten onderzoekers van Avans en Portsmouth University naar oplossingen voor de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting.

Betekenisvolle marketing in de detailhandel

Het lectoraat Unthinkable Marketing wil met dit project een werkwijze ontwikkelen voor de detailhandel om betekenisvolle marketing in hun strategie op te nemen. Daarnaast biedt de werkwijze praktische handvatten voor de retailers om betekenisvolle marketing in te zetten op de (online) winkelvloer.

De Circulaire SPRONG

Het doel van De Circulaire Sprong is om een nieuw economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact te ontsluiten in de regio. Daarmee wordt de basis gelegd voor een industriële circulaire transitie.

Biomimicry in de marketing

Het vakgebied Biomimicry gebruikt principes uit de natuur als inspiratiebron voor het ontwerpen van productinnovaties. Kan biomimicry ook kansen bieden voor duurzamere marketing?

Circular Cotton Cascade

Hoe kan een katoenvezel vaker een productlevenscyclus doormaken door in verschillende producten herbruikt te worden om uiteindelijk als worteldoek als voeding voor de bodem kan dienen.

De tool Hoshi Kanri, of Policy deployment

Bij Hoshin Kanri (ook genoemd: Policy deployment) draait het om de vertaling van organisatiedoelstellingen naar de werkvloer en het communiceren van resultaten naar het topmanagement.

Lectorenplatform Circulaire Economie

Hoe kunnen we ondernemers ondersteunen in de circulaire transitie? Wat is de rol die digitalisering hierin kan spelen? En hoe maken we ons huidige voedselproductiesysteem circulair? Actuele vraagstukken, waar het Lectorenplatform Circulaire Economie 3.0 zich over gaat buigen.

The Devil’s Avocado

'The Devil's Avocado' is een korte speelfilm van Avans Hogeschool en PEERFILM. Deze film, met o.a. Jan Terlouw en Ilse Warringa, schetst een beeld van de gevolgen van de bedrijfsvoering van drie generaties ondernemers op het klimaat en de lokale gemeenschappen. Welke keuzes kunnen (of moeten?) zij maken?

Circulariteit in banden

Een aantal rubberafvalstoffen wordt nog steeds verbrand in Nederland. Aanleiding voor de gemeente Oosterhout en het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool om samen met partijen in de keten te onderzoeken hoe circulariteit in banden kan worden verbeterd.

Continu Verbeteren in een internationale context

In dit project wordt onderzocht of cultuurverschillen van invloed zijn op de factoren die zorgen voor een succesvolle toepassing van Lean Six Sigma in organisaties in een internationale context.

BioGov.net

Het BioGov.net-project ontwikkelt richtlijnen voor het opzetten van de moderne en inclusieve kaders en programma’s voor training en mentoring in specifieke Europese regio’s gericht op de lokale biosystemen, regelgevers en beleid om de brug te slaan tussen kennis, vaardigheden, bio-economie en een goede governance.

Ecosysteem Mapping

In dit project onderzochten onderzoekers Wouter Swenneker en Kaj Morel van het lectoraat Unthinkable Marketing, verbonden aan het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, wat de natuur ons kan leren om de marketing te verbeteren.

DMAIC als onderzoeksaanpak in bedrijfskunde-opleidingen

Onderzoek naar DMAIC als vorm van praktijkgericht onderzoek in de hbo-bedrijfskunde-opleidingen. Door een grote groep verbeterexperts uit het bedrijfsleven werd aangegeven dat er behoefte is aan kennis en vaardigheden met betrekking tot het gebruik van de DMAIC-aanpak bij hbo-afgestudeerden. DMAIC is een gestructureerde aanpak om daadwerkelijk problemen op te lossen.

Ontwikkelingen MKB bedrijven Oss

Voor MKB-ondernemersorganisatie TIBO uit Oss is onderzoek gedaan naar de ontwikkelbehoeften van hun leden. Het onderzoek resulteerde in een ontwikkelplan voor TIBO én in aanknopingspunten voor de (door)ontwikkeling van het HBO-onderwijs bij Avans.

Acceptatie van Blockchain Technologie

Dit onderzoek richt zich op de acceptatie van blockchain technologie en aspecten die daar een bijdrage aan leveren.

SUSTainable Artistic INnovation (Sustain)

 In SUSTAIN doen we gericht onderzoek naar innovatiebrokers, ‘derde partijen’ die ernaar streven kunst en ondernemerschap als verschillende innovatiesferen effectief bij elkaar te brengen. 

De noodzaak van Placemaking

Het lectoraat Unthinkable Marketing onderzoekt in het project Placemaking hoe deze methode kan worden ingezet om binnensteden, wijken en dorpen levendig te houden. Ander focuspunt van het onderzoek is hoe placemaking kan bijdragen aan de levensvatbaarheid van winkels.

Verkennend onderzoek Betekenisvolle marketing

In dit project worden nieuwe tools ontwikkeld die de ‘bewuste marketeer’ helpen om meervoudige waardecreatie verder te operationaliseren. Bij meervoudige waardecreatie wordt er naast financiële waarde, ook sociale en ecologische waarde gecreëerd.

Ondenkbare Marketing

Het onderzoeksproject ‘Ondenkbare Marketing’ is een sectoroverstijgende samenwerking tussen het lectoraat ‘New Marketing’ en het lectoraat ‘Cultural & Creative industries’. Studenten verkennen of 'Ondenkbare Marketing' ruimte kan maken voor nieuwe marketing. Marketing, die inzet op het realiseren van een menselijke, eerlijke en duurzame samenleving.

Circular Bio-based Construction Industry

Het Europees gesubsidieerde project CBCI onderzoekt hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Voor de transitie naar een circulaire economie wordt een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector.

De Kleine Aarde

In samenwerking met Plaats De Kleine Aarde wordt praktijkonderzoek gedaan en worden programma’s gemaakt voor en door onze studenten. Door samen te werken in de praktijk wordt bijgedragen aan belangrijke transities en zorgen we voor persoonlijke ontwikkeling en interdisciplinair onderwijs voor onze studenten.

STRAF

De Sustainable Development Goals (SDG's) bieden een raamwerk om samen te werken aan sociaal en ecologisch rechtvaardige wereld. De film STRAF laat zien wie in gevangenis zitten als handelen in strijd met de SDG’s strafbaar is. We volgen vier vrouwen die elk om verschillende redenen gestraft zijn voor handelen in strijd met de duurzaamheidsdoelen. De film is bedoeld om gesprekken op gang te brengen en te verdiepen.

Oordeelsvorming over opleidingen door accreditatiepanels

Tijdens accreditaties ondergaan opleidingen een ‘keuring’ door panels van onafhankelijke deskundigen. Het doel van dit onderzoeksproject is om iedereen die zich inzet voor onderwijskwaliteit een beter inzicht te geven. Hierbij wordt gekeken welke factoren van belang zijn om een accreditatietraject te laten leiden tot een betrouwbaar en waardevol oordeel.

Impactvol Afstuderen in het hbo

In dit door de NRO gesubsidieerde project ontwerpen we samen met opleidingen, bedrijven, onderzoekers en studenten scenario’s voor afstudeertrajecten waarmee waarde gecreëerd wordt voor alle betrokken partijen.

Omdenken van de wereldwijde waardeketen in de kledingindustrie

In samenwerking met Hogeschool Rotterdam wordt onderzoek verricht naar factoren die duurzame, herstellende praktijken kunnen stimuleren in de wereldwijde waardeketen van de Fast Fashion en confectie-industrie.

Marketing Sustainable Innovations

Project Marketing Sustainable Innovations is gestart in samenwerking met het Center of Expertise Biobased Economies en de bedrijven NPSP, Upstairs en Wiltec. Het doel is inzicht te krijgen in hoe de stap naar circulariteit kan worden gemaakt en hoe bedrijven dit met hun stakeholders en klanten optimaal kunnen realiseren.

Cultural challenges in Irish-Dutch business

Interculturele competenties vormen een kritische succesfactor voor het doen van zaken in een internationale omgeving. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe vaardigheden kunnen worden ontwikkeld die nodig zijn om succesvol te zijn.

Groene Groei

Specifiek onderzoeken we in het project 'Groene Groei' hoe we iets van de duurzame natuurlijke systemen kunnen leren zodat marketing ingezet kan worden om zogenoemde ‘kleine groene merken’ sneller te laten groeien.

Circulaire metaalketen vanuit de recylingbranche

Het ontwerp van een aantal apparaten levert soms knelpunten op voor recycling en hergebruik van alle onderdelen ervan. In dit project onderzoekt het lectoraat hoe hoogwaardig hergebruik en recycling van huishoudelijke apparaten en accu’s kan worden verbeterd.

Vervolgonderzoek DMAIC bij praktijkopdrachten binnen bedrijfskunde hbo

Onderzoek naar gebruik van DMAIC-onderzoek bij stage- minor- en afstudeertrajecten in HBO-opleidingen. Nadruk ligt op afstuderen, om het HBO-waardig eindresultaat aan te tonen.

Stakeholdermanagement

Hoe kunnen we organisaties bewust maken van hun verantwoordelijkheid naar alle stakeholders toe en helpen om invulling te geven aan meervoudige waardecreatie? Een onderzoek gericht op betekenisvolle marketing.

Circulaire bodemketens in Zundert

In dit project onderzocht het lectoraat, in samenwerking met Groeibalans en Holag, het circulair verwerken van groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Acceptatie van Blockchain Technologie

Dit onderzoek richt zich op de acceptatie van blockchain technologie en aspecten die daar een bijdrage aan leveren.